APOLLO FMCG üpjünçilik zynjyrynda görnükli üpjün edijini sylaglady

APOLLO FMCG üpjünçilik zynjyrynda görnükli üpjün edijini sylaglady

Görülenler: 70 gezek

Soňky ýyllarda globallaşmagyň we sanlylaşdyrmagyň çalt ösmegi bilen FMCG senagaty, bazar üýtgemelerine uýgunlaşmak we sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin sanly üýtgeşmeleriň ýoluny yzygiderli öwrenýär.

FMCG pudagynda üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagyň esasy baglanyşygy hökmünde üpjünçilik zynjyrynyň hyzmatdaşlygy kärhanalar üçin netijeliligi ýokarlandyrmak, çykdajylary azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak üçin möhüm usula öwrüldi.

1
c3d8f1fcca4b605b855e8fd5e2dd6da

FMCG pudagynyň sanly üýtgemeginiň fon we islegi:

FMCG senagaty, esasan, gündelik durmuşyň, şol sanda azyk, içgi, kosmetika, öý harytlary we ş.m. zerurlyklaryny kanagatlandyrýan sarp ediş harytlary pudagy bolup, ol güýçli bazar bäsleşigi bilen ägirt uly pudakdyr.

Sanly üýtgeşmeleriň çäginde FMCG pudagy aşakdaky kynçylyklary çözmeli:

Islegiň diwersifikasiýasy: Sarp edijiler önümiň hiline, bahasyna, hyzmatyna, indiwasiýa we beýleki taraplaryna has ýokary talaplary bar.FMCG kärhanalary bazaryň islegine çalt jogap bermeli we has gowy önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmeli.

Güýçli bäsdeşlik: Çalt hereket edýän sarp ediş harytlary pudagynda bazar bäsleşigi barha güýçlenýär.Kärhanalar bazarda has uly paý almak üçin netijeliligi yzygiderli ýokarlandyrmaly, çykdajylary azaltmaly we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmaly.

Üpjünçilik zynjyrynyň ýeterlik däl sinergiýasy: FMCG senagaty önümçilik we paýlanyşyň netijeliligini we peýdasyny üpjün etmek üçin ähli baglanyşyklaryň arasynda utgaşdyrylmagyny talap edýän satyn alyş, önümçilik, ammar, logistika we ş.m. ýaly birnäçe baglanyşygy öz içine alýar.Şeýle-de bolsa, adaty üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak re modeiminde maglumat assimetriýasy, utgaşdyrylmazlyk we kärhanalaryň bilelikdäki dolandyryş isleglerini kanagatlandyrmak kyn bolan kyn proses ýaly meseleler bar.

2
5

Çalt hereket edýän sarp ediş harytlarynyň logistika dolanyşygynda, dürli gatlaryň arasynda harytlaryň çalt göterilmegini gowy çözmek üçin, adatça taslama meýilnamalaşdyryş işinde spiral konweýerini saýlamaly.

FMCG, adyndan görnüşi ýaly, ähli baglanyşyklar çalt bolmaly, spiral konweýer dikligine göteriji ulag, adaty ýagdaýlarda 2000-4000 önüm / sagatda ulag netijeliligi.Çalt hereket edýän sarp ediş harytlarynyň aýratynlyklary üçin amatly, şonuň üçin çalt hereket edýän sarp ediş harytlarynyň logistikasynda “Apollon” spiral konweýer hem giňden ulanylýar.

“Apollon” sprial konweýer bu pudakda ajaýyp hil we abraý bilen giňden tanalýar.2023-nji ýylda çalt hereket edýän sarp ediş harytlarynyň logistika seminarynda “Apollon” spiral konweýer pudagy ajaýyp üpjün ediji baýragyna eýe boldy.

3
4

Iş wagty: Maý-29-2023