Doksiz ammary ýüklemek ýa-da düşürmek üçin ýokary şassi teleskopik guşak konweýer

Doksiz ammary ýüklemek ýa-da düşürmek üçin ýokary şassi teleskopik guşak konweýer

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Highokary şassi teleskopik guşak konweýer, doksuz ammar üçin amatly.Bu el bilen hereket etmek ýa-da motorly hereket ulgamy bilen enjamlaşdyrmak arkaly doly göçürilýän ýüklemek we düşürmek enjamy.Elektron söwda, Üçünji tarap logistika, Iýmit, içgiler, derman önümleri, eşikler, mebel we FMCG we ş.m.

https://www.sz-apollo.com/high-chassis-telescopic-belt-conveyor-for-dockless-warehouse-loading-or-unloading-product/

Düzedilmedik ýüklemek / düşürmek saýtlary üçin amatly
Maşyn ýerde tötänleýin hereket edip biler, harytlara ýa-da ulagyň ýagdaýyna görä ýerini amatly üýtgedip biler
Gidrawlik ýokary / aşak, ýagtylyk, hasaplaýjy we ş.m. ýaly goşmaça funksiýalar bar
Jübi görnüşi: el bilen hereket, demir ýol hereketi, motorly hereket

Önümleriň zyýan derejesini peseltmek, harytlaryň howpsuzlygyny kepillendirmek
Işleýiş beýikligi ergonomiki dizaýna laýyk gelýär, harytlary dolandyrmak aňsat, işçileriň zähmet güýjüni peseldýär
Harytlaryň görnüşi: karton, sumka, posilka, teker, plastik guty, barrel we ş.m.
Capacityük kuwwaty: 50kg / m

Chakary şassi teleskopik konweý2

Ucksük awtoulaglary ýüklenende we düşürilende, teleskopik guşak konweýer dünýäni üýtgedýär.Bu çözgüt, hemişelik konweýerden ýük awtoulagynyň tirkeginiň ýa-da konteýnerleriň burnuna çenli uzalyp gidýär, ýüküň has çalt, has aňsat we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär, çeýe çözgüt teleskopik konweýeriň zawodyň islendik ýerinde işlemegine mümkinçilik berýär. islendik ýere ýüklemek we düşürmek.

Highokary şassi teleskopik konweý3

Uly ykjam teleskopik konweýeriň agramy takmynan 5 tonna, ýöne APOLLO motorly hereket görnüşini saýlanyňyzda, hereket etmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Chakary şassi teleskopik konweý4

Standart aýratynlyklar:

Chakary şassi teleskopik konweýo5
Model Bölümler Yza çekilen uzynlyk A (mm) Uzaldyş uzynlygy B (mm) Eňňit L (mm) Boýy H1 / H2 (mm) Guşak giňligi (mm) gurnamagyň usuly
V3-5 + 6.5 3 5000 6500 4000 1600/750 600/800/1000 Kesgitli / ykjam
V3-6 + 8 6000 8000 4000 1600/750 600/800/1000 Kesgitli / ykjam
V4-5 + 10 4 5000 10000 4000/4500 1600/750 600/800/1000 Kesgitli / ykjam
V4-6 + 12 6000 12000 4000/4500 1600/750 600/800/1000 Kesgitli / ykjam
V4-7 + 14 7000 14000 4000/4500 1600/750 600/800/1000 Kesgitli / ykjam

Meýletin konfigurasiýalar:

Chakary şassi teleskopik konweý01
Chakary şassi teleskopik konweý02
Highokary şassi teleskopik konweý03
Highokary şassi teleskopik konweý04
Highokary şassi teleskopik konweý05
Highokary şassi teleskopik konweý06

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Jübi ýolunyň näçe görnüşi?

Bizde 3 görnüş bar, el bilen hereket etmek, batareýa ýa-da AC güýji bilen motorly hereket, demir ýol hereketi ..

2. Konweýerini ýük awtoulagymyzyň uzynlygy ýa-da beýikligi hökmünde sazlap bilersiňizmi?

Elbetde, konweýeriňizi ýük awtoulagyňyza laýyklaşdyryp bileris.

3. veüklemek we düşürmek üçin konweýer işledip bilermi?

Hawa, kemer bir taraplaýyn işleýär.

4. Konweýerini doly ýygnalan ýa-da sökülen ýagdaýda iberýärsiňizmi?

Konweýeriň adaty 40'ft konteýner bilen ýüklenen doly gurnalan ýagdaýynda iberip bileris.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Haryt aýratynlyklary:

Teleskopik Conveyo01

Meýilde tekiz geçiriji üçin süýşmeýän guşak ulanyň

Teleskopik Conveyo02

Öňdäki ýa-da yzky konweýeriň ýokary / aşak düşmegi üçin gidraýil silindrler bilen enjamlaşdyryň (islege görä)

Teleskopik Conveyo03

4 ugur düwmesi, aňsat işlemek

Teleskopik Conveyo04

Düwmeler bilen ähli dolandyryşlar, anyk görkezme üçin dolandyryş panelinde aç-açan we berk at ýazgysy

Teleskopik Conveyo05

Simens PLC dolandyryş ulgamy uzakdan hyzmat etmek we satuwdan soň amatly hyzmat alýar

Teleskopik Conveyo06

Schneider VFD tizligi, hilini durnuklaşdyrmak üçin

Teleskopik Conveyo07

Uly displeýli hasaplaýjy bar (islege görä)

Teleskopik Conveyo08

Öňünde swing goly bar (islege görä)

Teleskopik Conveyo09

Standart platforma aňsat hyzmat etmek üçin düzülip bilner (islege görä)

Önümçilik prosesi:

Teleskopik konweý11

Polat plastinkany lazer bilen kesiň

Teleskopik Conveyo12

Egilmek

Teleskopik Conveyo13

Kebşirlemek

Teleskopik Conveyo14

Polishing

Teleskopik Conveyo18

Simler

Teleskopik konweý17

Assambleýa

Teleskopik Conveyo16

Poroşok örtük

Teleskopik Conveyo15

Çarçuwany emele getirmek

Teleskopik Conveyo19

Synag

Teleskopik Conveyo20

Taýýar önümler

Teleskopik Conveyo21

Eltip bermek

Teleskopik Conveyo22

Müşderiniň sahypasynda ulanylanda

Zawod görkezişi:

Chakary şassi teleskopik konweý8

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we ýüklemegi ýa-da düşürmegi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.