Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer

Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Çeýe rolikli konweýer çeýe we üýtgäp bilýän waka üçin amatlydyr.Her bir konweýer bölümi çarçuwa birikdirilen oklaryň hataryna oturdylan rulonlardan durýar.Motor bilen dolandyrylýan guşak ýa-da mil rulonlary öwürýär, şonuň üçin bu konweýerler ýükleri çyzykdan aşak süýşürmek üçin el bilen basmagy ýa-da eňňit talap etmeýär.Harytlary hatda aralyk bilen dolandyrylýan tizlikde eltýärler we adatça ammarda, önümçilikde, bukjany işlemekde we paýlamak programmalarynda ulanylýar.

https://www.sz-apollo.com/flexible-roller-conveyor-for-easy-transportation-of-goods-in-warehouse-product/

Çeýe we üýtgäp bilýän saýtlar üçin amatly
Multfilmler egrileriň we egilmeleriň töwereginde rahatlyk bilen ýetirýärler
Multfilmleri bir ujundan beýleki ujuna eltmek üçin hiç hili meýil / peselme talap edilmeýär
Harytlary dolandyrmak, zähmet güýjüni azaltmak, harytlara zyýany azaltmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin wagt gysgaldyň
Diňe ulanyp bolýar, beýleki ulag enjamlary bilen hem birleşdirip bolýar

Motorlar bilen dolandyrylýan harytlar awtomatiki usulda iberilip bilner
Uzaldylandan soň göni ýerde ulanylýar
Işlemek üçin harytlaryň görnüşleri: kartonlar, plastmassa gaplar, tekiz aşaky önümler, mata rulonlary, tekerler we ş.m.
Rolik: uglerod polat galvanizli ýa-da poslamaýan polat
Göwrümi: 50 ~ 60 kg / metr

Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer2

Çeýe hereketlendiriji rolikli konweýerler, konweýer çözgüdiňizi öndürijiligiň we netijeliligiň indiki derejesine alyp biler.“APOLLO” çeýe rolikli konweýer ýeke özi ulanylyp bilner, başga geçiriji enjamlar bilen birleşdirilip bilner.Bu çeýe rolikli konweýer bölümleri gutulary ýüklemek ýa-da düşürmek üçin ýarym ýük awtoulagynyň arkasyna togalanyp ýa-da gaplamak üçin sargyt ýerine ýetirilýän ýeriňize öwrüp biler.Çeýe rolikli konweýer, ulanylanda zerurlyklaryňyz ýaly uzynlygy giňeldip biler, saklamak isläniňizde giňeldilen ululygyň ýarysyna ýa-da ondanam az bölegine çöküp biler.

Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer3

Işleýän rolikli konweýerleriň uzaldylyp bilinýän, çeýe çarçuwalary bar we tirkegleri ýüklemek we düşürmek üçin köplenç ulanylýar.Çarçuwalar konweýerleriň uzynlygyny we görnüşini üýtgetmek üçin uzalyp, egrelip we şertnama baglaşyp biler.Bu konweýerler burçlarda çeýe bolup, köp sanly gapylara hyzmat edip bilerler.Ulanylmaýan mahaly, konweýeriň iň kiçi aýak yzyna çekilmegi bilen gymmatly ýer tygşytlanyp bilner.

Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer4

Standart aýratynlyklar:

Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer5
Model Giňeldilen uzynlyk
L2 (mm)
Yza çekilen uzynlyk
L1 (mm)
Boý
H (mm)
Rolik giňligi
(mm)
Çarçuwanyň ini
(mmm)
Rolik materialy Tarap
garawullar
R-4500 4780 1870 700-1000 600/800 670/870 Galvanizli / poslamaýan polat Meýletin
R-6500 6940 2700 700-1000 600/800 670/870 Galvanizli / poslamaýan polat Meýletin
R-8000 8000 3120 700-1000 600/800 670/870 Galvanizli / poslamaýan polat Meýletin
R-10000 10000 3950 700-1000 600/800 670/870 Galvanizli / poslamaýan polat Meýletin
R-12000 12000 4780 700-1000 600/800 670/870 Galvanizli / poslamaýan polat Meýletin
R-15000 15600 6030 700-1000 600/800 670/870 Galvanizli / poslamaýan polat Opsiýa

Meýletin konfigurasiýalar:

Çeýe rolikli konweýer01
Çeýe rolikli konweýer02
Çeýe rolikli konweýer03

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Çeýe rolikli konweýeriň peýdalary näme?

Çeýe rolikli konweýeriň birnäçe peýdasy bar, rol oýnaýanlar bilen doly ykjam, gerekli uzynlygy kanagatlandyrmak üçin giňeldilip we ýykylyp bilner.

2. Çeýe rolikli konweýeriň haýsy ululyklary bar?

Giňeldilen uzynlyklar, adatça, 6 metrden 15 metre çenli, rolikleriň ini bolsa 600mm ýa-da 800mm bolýar.

3. Bu edip bolýan rolikli konweýeriň beýikligi näçe?

Boýy 700mm-1000mm-den el bilen sazlap bolýar.

4. Çeýe konweýerleriňiz tormoz bilen enjamlaşdyrylanmy?

Hawa, bu rolikler tormoz bilen enjamlaşdyrylýar, harytlar eltilende konweýer ýeriň üstünde gowy düzedip biler.

5. Güýçsiz görnüşi berip bilersiňizmi?

Hawa, zerur bolsa agyrlyk güýjüni üpjün edip bileris.

Haryt aýratynlyklary:

Çeýe rolikli konweýerler01

Konweýeriň ahyrynda “Start / Stop / Emergeny Stop” bilen enjamlaşdyryň

Çeýe rolikli konweýerler02

Her bölümde bir mikro hereketlendiriji ulanylýar

Çeýe rolikli konweýerler03

Konweýeriň işleýşine gözegçilik etmek üçin elektrik dolandyryş şkafy

Çeýe rolikli konweýerler04

Islegleriňize görä egrelip biler

Çeýe rolikli konweýerler05

Birmeňzeş geçirmek üçin beýleki konweýerler bilen birigip bilýär

Çeýe rolikli konweýerler06

50kg / m çenli ýük göterijiligi

Zawod görkezişi:

Ammarda harytlary aňsat daşamak üçin çeýe rolikli konweýer6

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we materiallaryňyzy daşamagy has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.