Gizlinlik syýasaty

Bu Gizlinlik Policyörelgesi, sz-apollo.com-a gireniňizde ýa-da satyn alanyňyzda şahsy maglumatlaryňyzyň nädip ýygnalýandygyny, ulanylyşyny we paýlaşylýandygyny düşündirýär.

sz-apollo.com gizlinligiňizi goramaga we ähli ulanyjylar üçin howpsuz onlaýn gurşawy üpjün etmäge çalyşýar.Syýasat bilen, www.sz-apollo.com sahypasyna gireniňizde ýa-da satyn alanyňyzda şahsy maglumatlaryňyzyň nädip ýygnalýandygy, ulanylyşy we paýlaşylmagy barada size habar bermek isleýäris.Usershli ulanyjylaryň şahsy durmuşyny goramak biziň borjumyz we borçlarymyz.

 

Haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýarys?

Saýta gireniňizde, enjamyňyz barada käbir maglumatlary, şol sanda web brauzeriňiz, IP adresi, wagt zolagy we enjamyňyzda gurnalan käbir gutapjyklar hakda maglumatlary ýygnaýarys.Mundan başga-da, Saýta göz aýlaýarkaňyz, görýän aýratyn web sahypalary ýa-da önümleri, haýsy web sahypalary ýa-da gözleg terminleri Saýta ýüzlenendigi we Saýt bilen nähili gatnaşygyňyz barada maglumat ýygnaýarys.Bu awtomatiki usulda ýygnalan maglumatlary “Enjam maglumatlary” diýip atlandyrýarys.

Aşakdaky tehnologiýalary ulanyp, Enjam maglumatlary ýygnaýarys:

- "Kukiler" enjamyňyza ýa-da kompýuteriňize ýerleşdirilen we köplenç näbelli özboluşly kesgitleýjini öz içine alýan maglumat faýllarydyr.Gutapjyklar we gutapjyklary nädip öçürmek barada has giňişleýin maglumat üçin http://www.allaboutcookies.org girip görüň.

- "Faýllary hasaba alyň" Saýtda bolup geçýän hereketleri yzarlaň we IP adresiňizi, brauzer görnüşiňizi, internet hyzmatyny üpjün edijini, salgylanma / çykyş sahypalaryny we senesi / wagt markalaryny öz içine alýan maglumatlary ýygnaň.

- “Web maýaklary”, “bellikler” we “pikseller” Saýta nädip göz aýlaýandygyňyz barada maglumat ýazmak üçin ulanylýan elektron faýllardyr.

Mundan başga-da, Saýtyň üsti bilen bir zat satyn alanyňyzda ýa-da satyn aljak bolanyňyzda, adyňyzy, töleg salgyňyzy, iberiş salgyňyzy, töleg maglumatlaryňyzy (kredit kartoçkalarynyň belgilerini goşmak bilen), e-poçta salgyňyzy we telefon belgiňizi öz içine alýan käbir maglumatlary ýygnaýarys.Bu maglumatlary “Sargyt maglumatlary” diýip atlandyrýarys.

Bu Gizlinlik Policyörelgelerinde “Şahsy maglumatlar” hakda aýdanymyzda, Enjam maglumatlary we sargyt maglumatlary hakda gürleşýäris.

Şahsy maglumatlaryňyzy nädip ulanmaly?

Umuman, Saýtyň üsti bilen ýerleşdirilen sargytlary ýerine ýetirmek üçin (töleg maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemek, iberiş tertibi we faktura we / ýa-da sargyt tassyklamalary bilen üpjün etmek üçin) sargyt maglumatlary ulanýarys.Mundan başga-da, bu Sargyt maglumatlary:

- siziň bilen habarlaşyň;

- Potensial töwekgelçilik ýa-da galplyk üçin sargytlarymyzy barlaň;we

- Biziň bilen paýlaşan islegleriňize laýyk gelende, önümlerimize ýa-da hyzmatlarymyza degişli maglumatlary ýa-da mahabaty beriň.

Potentialygnaýan Enjam maglumatlarymyzy potensial töwekgelçilik we galplyklar (esasanam IP adresiňiz) üçin ekrana çykmak üçin we has köplenç Saýtymyzy gowulandyrmak we optimizirlemek üçin ulanýarys (mysal üçin, müşderilerimiziň nädip göz aýlaýandyklary we özara gatnaşygy barada analitik döretmek arkaly) Saýt, we marketing we mahabat kampaniýalarymyzyň üstünliklerine baha bermek).

 

Şahsy maglumatlary paýlaşýarysmy?

Şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara satmaýarys, kärendesine almaýarys, kärendesine almaýarys ýa-da başga bir görnüşde mälim etmeýäris.

 

Üýtgeşmeler

Mysal üçin, amallarymyza ýa-da başga amaly, kanuny ýa-da kadalaşdyryjy sebäplere görä üýtgeşmeleri görkezmek üçin wagtal-wagtal bu gizlinlik ýörelgesini täzeläp bileris.

 

BIZ bilen habarlaşyň

Gizlinlik amallarymyz barada has giňişleýin maglumat üçin soraglaryňyz bar bolsa ýa-da arz etmek isleseňiz, e-poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.info@sz-apollo.com