Ammarda üznüksiz geçirmek üçin kartonlar üçin rolikli konweýerler

Ammarda üznüksiz geçirmek üçin kartonlar üçin rolikli konweýerler

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

“APOLLO Logistic Conveyor” harytlar üçin üznüksiz ýa-da aralyk hereket etmek üçin kemer ýa-da rolik ulanýar.Rolikli konweýer, guşak konweýer, egrilik konweýer, göteriji we beýleki konweýerler bilen birleşip, çig maldan zawoda, önümçilige, gurnama, taýýar önümleri saklamaga we eltip bermäge doly awtomatiki geçiriş ulgamyny emele getirip biler.Elektronika, içgi, azyk, gaplama, maşyn, elektronika, ýeňil senagat, temmäki, himiýa, lukmançylyk, logistika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

https://www.sz-apollo.com/roller-conveyors-for-cartons-continuous-transfer-in-warehouse-product/

Çarçuwaly material: uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin
Rolik materialy: uglerod polat galvanizli ýa-da poslamaýan polat
Motorlar bilen dolandyrylýan harytlar awtomatiki usulda iberilip bilner
Sürüji görnüşi: reduktor hereketlendiriji, elektrik rolikli hereketlendiriji
Geçiriş tertibi: O görnüşli tegelek guşak, Poly-Vee guşak, sinhron guşak, bir zynjyr tigir, goşa zynjyr tigir we ş.m.

Awtomatiki sortlaýjy ýa-da DWS ulgamy bilen birleşdirip bolýar
Pleönekeý gurluş, aňsat tehniki hyzmat, az energiýa sarp etmek we arzan baha
Uzynlygy, ini, beýikligi we beýleki parametrleri harytlaryňyzyň spesifikasiýasy boýunça düzülip bilner
Işlemek üçin harytlaryň görnüşleri: kartonlar, plastmassa gaplar, tekiz aşagy, mata rulonlary, tekerler we ş.m. ýa-da guşak görnüşini ulanýan bolsaňyz ýumşak gaplar
Göwrümi: 50 kg / metr

Multfilmler üznüksiz2

Logistik konweýerler umumy logistika üpjünçilik ulgamyny emele getirmek üçin öň we arka tarapdaky beýleki enjamlar bilen baglanyşyk üçin amatlydyr.Dürli materiallary daşap bilerler, diňe bir dürli köpçülikleýin materiallary daşap bilmän, kartonlary, sumkalary we beýleki gaplanan önümleri hem daşap bilerler.Konweýeriň zaýalanmagynyň öňüni alyp biljek materiallar bilen rolik ýa-da guşak arasynda hiç hili hereket ýok.Beýleki konweýerler bilen deňeşdirilende, ses az, asuda iş gurşawy üçin amatly.“APOLLO Roller Conveyor” 60 m / min tizligi bilen ýokary öndürijilikli we pes şowsuz işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir we köp ugurlarda giňden ulanylyp bilner.

Multfilmler üznüksiz3

Haryt aýratynlyklary:

Multfilmler Dowamy01

Göni geçirmek ýa-da çalt geçiriji hökmünde sortlaýjy bilen birikdiriň

Multfilmler Dowamy02

Götermek ulgamy üçin çişirilen konweýer hökmünde ulanylýar

Multfilmler Dowamy03

Üznüksiz geçirmek üçin egrilik konweýer bilen birikdiriň

Multfilmler-Dowamy049999

90 dereje geçirmek üçin egrilik konweýer

Multfilmler Dowam etmek005

Çarçuwaly gapak bilen goralan çarçuwa

Multfilmler Dowamy05

Saklaýjy bilen gapdal gollanmalar

Sensorlaryň reflektoryny gurmak üçin

Sensorlaryň reflektoryny gurmak üçin

Multfilmler Dowamy06

Kesel datçigi

Multfilmler Dowamy07

Ply-vee guşak

Konweýeriň görnüşleri:

Multfilmler üznüksiz4
Multfilmler üznüksiz5
Multfilmler üznüksiz6
Multfilmler üznüksiz7
Multfilmler üznüksiz8
Multfilmler üznüksiz9
Multfilmler üznüksiz10
Multfilmler üznüksiz11

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Logistik konweýerleri biziň ýerleşişimiz hökmünde düzüp bilersiňizmi?

Hawa, düzüliş çyzgysy hökmünde sazlap bileris.

2. Size zerur wagt näçe?

Adatça bize 30-60 gün gerek.

3. Gurmak boýunça görkezme berip bilersiňizmi?

Elbetde, gurnama salgylanmanyňyz üçin 3D ýa-da 2D çyzgy berip bileris, suratlar ýa-da wideo görkezmeleri hem berip bileris.

4. Töleg möhletiňiz näçe?

30% TT öňünden, haryt iberilmezden 70%.
Elbetde, gurnama salgylanmanyňyz üçin 3D ýa-da 2D çyzgy berip bileris, suratlar ýa-da wideo görkezmeleri hem berip bileris.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Önüm sergisi:

22

Göni / egrilik rolikli konweýer

23

Konweýer

24

Ply-vee guşak

25

Aýaklary goldaň

26

Assambleýa

27

Interrol rolik

28

Getirmäge taýýar

29

Finsihed önümleri

Zawod görkezişi:

Multfilmler üznüksiz12

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we materiallaryňyzy daşamagy has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.