20 ′ konteýner ýüklemek ýa-da düşürmek üçin göçme karton ýükleýji konweýer

20 ′ konteýner ýüklemek ýa-da düşürmek üçin göçme karton ýükleýji konweýer

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

“Carton Loading Conveyor” 20 metrlik konteýner ýa-da kiçi ýük awtoulagyny ýüklemek ýa-da düşürmek üçin iň amatly saýlawdyr, ulanylanda has ykjam we çeýe, el bilen az zähmet çekýän başga bir ýere aňsat.Bu ýük daşamak we kabul etmek işlerinde has çalt, has ergonomiki ýüklemäge we düşürmäge mümkinçilik berýär we giň integrasiýa bolmazdan gönüden-göni güýçli konweýer ulgamlaryna baglanýar.Kartonlar, plastmassa gutular ýa-da tekiz bootomdaky önümler üçin giňden ulanylýar.

https://www.sz-apollo.com/portable-carton-loading-conveyor-for-20ft-container-loading-or-unloading-product/

Karton ýükleýji konweýer gönüden-göni ýüklemek ýa-da düşürmek üçin ulanylyp bilner, ýükleme duralgasy ýok
Öňki bölegi motorly rolikli konweýer, harytlar awtomatiki iberilip bilner
Iýmitlendiriji bölegiň beýikligi operatorlara harytlary amatly goýmak üçin sazlanyp bilner
Eňňidiň dyrmaşýan böleginiň beýikligi awtoulagdaky harytlar bilen şol bir beýiklik derejesini awtomatiki saklamak, iş güýjüni azaltmak üçin sazlanýar

Operatoryň harytlary aňsat ýygnamagy üçin maşynyň öň tarapy hemişe gorizontal ýagdaýda saklanýar
Işleýiş beýikligi ergonomiki dizaýna laýyk gelýär, harytlary dolandyrmak aňsat, işçileriň zähmet güýjüni peseldýär
Işlemek üçin harytlaryň görnüşi: tekiz aşaky karton ýa-da paket
Göwrümi: 50kg / m

Karton kodlaýyş konweýer2

Materiallaryňyzyň ýa-da ýükleriňiziň rahat akymyny aňsatlaşdyrmak üçin, APOLLO birnäçe funksional, ýöriteleşdirilen işleýiş önümleri we ulgam çözgütleri hödürleýär.Ulanyjylaryň has giň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üznüksiz innowasiýa, hünär tehnologiýasy, netijeli hyzmatlar arkaly önüm çyzygyny gowulandyrýarys we baýlaşdyrýarys.Önümleriňizi has çalt, ygtybarly we ykdysady ýüklemek we düşürmek üçin öndürýäris .. APOLLO önümleri umumy bölekleri we modul dizaýnyny ulanýar, her bölegi elýeterli we saklanyp bilner, goşmaça gözleg ýazgysy hyzmat işgärlerine çalt jogap bermäge we işleýşini üpjün etmäge mümkinçilik berýär tutuş logistika ulgamy kesilmedi.

Karton kodlaýyş konweýer3

Çeýe rolikli konweýer, rolik, güýçli kuwwat, ýokary durnuklylyk we uzak ömri sürmek üçin wagt guşagyny ulanýan ýükleýji konweýerde enjamlaşdyrylandyr.

Karton kodlaýyş konweýer4

Standart aýratynlyklar:

Karton kodlaýyş konweýer5
Model L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L (mm) H (mm) Guşak giňligi (mm)
B6-600 1200 3000 2600 6000 500-750 600
B6-800 1200 3000 2600 6000 500-750 800

Meýletin konfigurasiýalar:

Karton kodlaýyş konweýerleri01
Karton kodlaýyş konweýerleri02
Karton kodlaýyş konweýerleri03
Karton kodlaýyş konweýerleri04
Karton kodlaýyş konweýerleri05
Karton kodlaýyş konweýerleri06

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Iň ýokary uzaldyş uzynlygy näçe?

Rolikleriň iň ýokary bölegi 6 metr bolar, şonuň üçin konweýer ýük awtoulagyna ýa-da konteýnerine 6 metr girip biler.

2. Işleýiş beýikligini sazlap bilersiňizmi?

Hawa, konweýeriň beýikligini gidrawliki silindr arkaly sazlap bolýar.

3. Enjamy näçe adam herekete getirip biler?

Konweýer göçme bolup, ony herekete geçirmek üçin diňe 2-3 adam gerek.

4. Maşynyň reňkini haýyşymyz ýaly düzüp bilersiňizmi?

Hawa, isleýän reňkiňizi düzüp bileris, diňe RAL belgisini bize habar beriň.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Haryt aýratynlyklary:

Karton kodlaýyş konweýerleri01

Iýmitlenmedik beýikligi gollanma bilen sazlap bolýar

Karton kodlaýyş konweýerleri02

Angokary burça çykmak üçin ulanylýan süýşmeýän guşak

Karton kodlaýyş konweýerleri03

Boýy gidrawliki ulgam arkaly sazlap bolýar

Karton kodlaýyş konweýerleri04

Tormozly, polda düzeltmek aňsat we hereket etmek üçin çeýe

Karton kodlaýyş konweýerleri05

Uzynlygy sazlap bolýar

Karton kodlaýyş konweýerleri06

Harytlaryň gaçmagynyň öňüni almak üçin gapdal gollanmalar goşup bolýar (islege görä)

Karton kodlaýyş konweýerleri07

Gidrawlik güýç paketi has gowy goramak üçin örtülendir

Karton kodlaýyş konweýerleri08

START / STOP / DIRECTION / SPEED-i dolandyrmak üçin düwmeler bilen aňsat işlemek

Karton kodlaýyş konweýerleri09

Işlemegi aňsat dolandyrmak üçin ýük awtoulagynyň öňündäki operator üçin START / STOP düwmeleri

Önümçilik prosesi:

Teleskopik konweý11

Polat plastinkany lazer bilen kesiň

Teleskopik Conveyo12

Egilmek

Karton kodlaýyş konweýerleri01

Kebşirlemek

Karton kodlaýyş konweýerleri02

Polishing

Karton kodlaýyş konweýerleri03

Simler

Karton kodlaýyş konweýerleri04

Assambleýa

Karton kodlaýyş konweýerleri05

Poroşok örtük

Karton kodlaýyş konweýerleri06

Çarçuwany emele getirmek

Karton kodlaýyş konweýerleri07

Götermek synagy

Karton kodlaýyş konweýerleri08

Synag

Karton kodlaýyş konweýerleri09

Eltip bermek

Karton kodlaýyş konweýerleri10

Ulanyjy sahypasynda

Zawod görkezişi:

Karton kodlaýyş konweýer6

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we ýüklemegi ýa-da düşürmegi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.