Dik ugurda tertipleşdirmek üçin köp gatlakly aýlawly dik tertipleýji

Dik ugurda tertipleşdirmek üçin köp gatlakly aýlawly dik tertipleýji

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Dik aýlawly sortlaýjy, dikligine gönükdirilen köp çykyş meselesini çözmek üçin dogry çözgütdir.Kiçi we orta göwrümli gaplary ýa-da gutulary tertiplemek, buferlemek we yzygiderlilik üçin ulanyp bolýar.Köp derejeli doly awtomatlaşdyrylan yzygiderlilik işi aýak yzyny düýpli optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

https://www.sz-apollo.com/rotative-vertical-sorter-for-multi-layers-sorting-in-vertical-direction-product/

Birnäçe funksiýa: götermek, tertiplemek üçin
Kiçijik giňişlik, poluň deşiginiň ownuk kesilmegi
Harytlaryň giriş we çykmagy üçin dürli görnüşler
Giriş: sagatda 600-1000 önüm (harytlaryň ululygyna, giriş we çykyş görnüşlerine we ş.m.)
Işlenmeli önümler: kartonlar, plastmassa gutular, gaplar, ownuk agaç gaplar, dokalan haltalar, çüýşeler, tekerler we beýleki gaplanan önümler

Harytlary ýokary takyklyk we ýokary güýçli wilka bilen galdyryň
Esasy çarçuwa sütüni ýokary güýçli polat plastinka egilme galyplaryny kabul edýär
Çeňňek platformasy ýokary güýçli inedördül turbany arassalamak önümçiligini ulanýar
Highokary takyklyk zynjyrly tigir bilen enjamlaşdyryň
Modully we standartlaşdyrylan dizaýn, müşderiniň konweýer liniýalarynyň köpüsi bilen birleşip biler

Aýlanma wertikal sortlaýjy2

“APOLLO” üznüksiz tertipleşdirmegiň dik ugruny çözmek üçin özboluşly mehanizm ulanýar.DWS dolandyryş ulgamymyz bilen bilelikde köp gatlakly çykyşlara takyk tertiplenip bilner.“APOLLO Rotative Dertical Sorter” diýseň kiçi aýak yzy, bu göteriji islendik tertibe diýen ýaly laýyk bolup biler.Ykjam enjamy ulag ulgamyňyza girizmek gaty aňsat, giriş ýa-da çykyşdaky konweýer, yzygiderli konweýer, rolik konweýer, kemer konweýer, geçiş hereketi görnüşi, dolanyşyk görnüşi we göteriş görnüşi we ş.m.

Aýlanma wertikal sortlaýjy3

Göterip bolýan konweýerleri göteriji sütüne goşanyňyzda, bu önümleri diňe bir dik hereketi ulanyp, islendik pol derejesinde girmäge ýa-da zyňmaga mümkinçilik berýär.“APOLLO Rotative Dik Dik Sorter” önümlere girmek we çykmak üçin dürli ugra, Z görnüşi we C görnüşi, Birnäçe Giriş Köp Çykyş, Bir Giriş Birnäçe Çykyş, Bir Giriş Bir Çykyş we ş.m.

Aýlanma wertikal sortlaýjy4

Standart aýratynlyklar:

Dik tertipli maglumatlar
Giriş tertibi 600-1000 önüm / sagat
(Harytlaryň ululygyna we çykaryş we çykyş görnüşine çenli)
Boýy götermek 3-35m
Potensial ≤ 50 kg
Harytlaryň ululygy ≤L600 × W400 × H400 mm (Adaty görnüş)
≤L800 × W600 × H400 mm (agyr görnüşli)
Harytlaryň görnüşi Karton, haryt gutusy, gallon, halta, sumka we ş.m.
Sortirleme tertibi Birnäçe giriş köp çykyş, bir gezek köp gezek çykyş, köp giriş köp çykyş

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Wertikal göterijiniň iň ýokary beýikligi näme?

Maksimum 35m.

2. Wertikal sortlaýjyňyz näçe paket alyp bilýär?

Adatça önümleriň ululygyna we giriş / çykyş görnüşlerine görä sagatda 600-1000 paket dolandyryp bilýär.

3. Sorteriňiziň iň ýokary agramy haýsy?

Iň köp 50kg.

4. Biziň talaplarymyza görä beýikligi sazlap bilersiňizmi?

Hawa, beýikligi sazlap bolýar.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Zawod görkezişi:

Aýlanma wertikal sortlaýjy5

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we tertipleşdirmegi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.