Apollon hakda

Kompaniýanyň tertibi
Suzhou APOLLO, ösümlikleriň intralogistika transporty we sortlaşdyrylmagy üçin aňsat ýüklemek ýa-da düşürmek we awtomatiki tertipleşdirmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji.

APOLLO, Taihu kölüniň golaýyndaky Wuzhong şaýolunda ýerleşýär, bu ýerde 8000 inedördül metrden gowrak gaýtadan işleýän ussahanalar bar, uly lazer kesiji maşyn, CNC egirme maşyn, CNC işleýiş merkezi, CNC torna, CNC freze maşyn, üweýji maşyn ýaly ösen gaýtadan işleýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. metaldan gaýtadan işleýän enjamlaryň, kebşirleýji robotyň we beýleki takyk işleýiş enjamlarynyň, elektrostatiki pürküji ýerüsti bejeriş enjamlarynyň ösen tehnologiýasy, lak binasyna uly we ýylylyga çydamly enjam.

apollon

APOLLO, hünär enjamlaryny öndüriji hökmünde, geljekki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin material işleýiş enjamlary we häzirki zaman akyl dolandyryş ulgamy tejribesi arkaly häzirki umumy görnüşli iberiş enjamlarynyň giňelmegini ýokarlandyrdy.Her enjamyň dizaýnynda, APOLLO enjamlaryň işleýşiniň çylşyrymlylygyny mümkin boldugyça ýönekeýleşdirýär.Awtomatlaşdyryş ýörelgesi, müşderileriň öndürijiligini we ykdysady peýdalaryny ýokarlandyrmak üçin mümkin boldugyça el bilen işlemek arkaly amala aşyrylýar.

“APOLLO” esasy önümlerine teleskopik guşak konweýer, spiral konweýer, süýşýän aýakgap sortlaýjy, tigirli tigir sortlaýjy, wertikal aýlaw sortlaýjy, aýlaw göteriji, rolik konweýer, logistik konweýer we DWS ulgamy we ş.m. girýär. Bu önümleriň arasynda teleskopik guşak konweýer we spiral konweýer bar. Hytaý bazarynda marka meşhurlygy, şol bir wagtyň özünde 12 ýyl eksport işi bilen daşary ýurt bazarlaryna hem eksport etdik.

“APOLLO” önümlerini we çözgütlerini ulanmak arkaly ulanyjylar zähmet güýjüni ep-esli azaldyp, çykdajylary azaltmak we ykdysady peýdany ýokarlandyrmak üçin önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp bilerler.Häzirki wagtda önümlerimiz logistika merkezinde, senagat önümçilik ussahanasynda, ammarlarda we beýleki senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.

Smarturdumyzyň akylly önümçilik we logistika pudagynyň çalt ösmegi bilen APOLLO hem bu ýagdaýa duçar bolýar we logistika bilen baglanyşykly akylly enjamlary gözlemek we ösdürmek üçin awtomatlaşdyryş ulgamynda köp ýyllyk tejribe toplady.Häzirki wagtda “APOLLO” -da Süýşýän aýakgap sortlaýjy, “Swivel Wheel Sorter”, “Swing Arm Sorter”, Burç geçiriji konweýer, iň soňky derejeli teleskopik guşak konweýer, dik we kesel konweýer ýaly kämillik we ygtybarly enjamlar bar.Dürli ERP programma üpjünçilik ulgamlaryny birleşdirip bilýän awtomatiki agramy, ştrih-kod skanerini, önümi ibermegi, sargyt ulgamynyň seslenmesini, programma üpjünçiligini we enjamlaryny ýygnaň, müşderiler üçin APOLLO önümleri netijeli logistika geçirişini we transportyny gazanmakdyr.

APOLLO4

“APOLLO” -da logistika bilen baglanyşykly kärhanalar üçin mümkin bolan çözgütleri we degişli önümleri hödürleýän birnäçe uly mehaniki, elektrik we akylly dolandyryş programma inersenerleri bar.

Müşderilere degişli ulag önümlerini we ulgam önümlerini sortlamagy maslahat bermek we özleşdirmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

Müşderilerimiz Hytaý poçta, SF ekspress, YUNDA, JD.COM, VIP dükany, Wientiane logistika, milli elektrik energiýasyny ölçemek merkezi, temmäki logistika merkezi, Sofiýa, Oppein, Robam, Giti, goşa ýyldyz, Moutai, Gündogar ýaly köp sanly pudagy öz içine alýar. Hytaý lukmançylygy, 39 derman, Lianhua supermarket, ongonghui supermarket we ş.m.

APOLLO5