Hyzmat goldawy

Hyzmat goldawy

2017071740567585

APOLLO, birligi gaýtadan işleýän konweýer öndürijileri hökmünde ISO 9001 şahadatnamasy boldy.Önümlerimiziň köp görnüşi bar, tygşytly bahadan ýöriteleşdirilen çözgütleri üpjün etmek üçin, önüm dizaýnynyň köp görnüşi bilen köp pudakda ulanylmaga uýgunlaşdyrylyp bilner.

Jikme-jiklikler üçin WeChat goşmagyňyzy haýyş edýäris

2020042457036049

Konweýer ulgamy geçiriji konweýer hökmünde hem bellidir, ýokary netijeli usul hökmünde, harytlary çalt dolandyrmak üçin el zähmeti bolmazdan harytlary herekete geçirýär we geçirýär.Konweýer ulgamy sagatda müňlerçe posylka hereket edip biler we paralel köp sanly enjam ulanylsa has uly gaýtadan işlemegiň netijeliligini gazanyp biler.

2020082956095693
2020082956106317

Awtomatlaşdyrylan logistika merkezinde, paýlaýyş merkezinde we ammar awtomatlaşdyryş işinde köp sanly material bejeriş sub ulgamlary bitewi ammar awtomatlaşdyryş ulgamyna birikdirilýär;konweýer, adatça, dürli iş gurşawyna, amatly maksatlara uýgunlaşdyrylyp bilner:
● Geçiriş

Ack Toplamak

Ort Sortirlemek

Ading adingüklemek we düşürmek

Geçiriji ulgamlar (kemer konweýer, rolik konweýer, zynjyr konweýer, sortlaşdyryjy konweýer we ş.m. goşmak bilen) üstünde goýlan zatlaryň hemmesini diýen ýaly geçirip biler.Käbir umumy programmalary öz içine alýar: kabul etmek, düşürmek we sortlamak, uzak aralyga daşamak, şeýle hem konweýer ulgamlarynyň görnüşleriniň arasynda toplanmak, keseligine we dikligine üýtgeýär.

2020082956134005
2020082956147569

“APOLLO” geçiriji ulgam üç sany giň kategoriýa bölünýär: Gorizontal transport (kemer konweýer, rolik konweýer), wertikal transport (spiral konweýer we lift) we sortlaýjy maşyn (süýşýän aýakgap sortlaýjy, aýlaw tigir sortlaýjy).

Dürli konweýer ulgamlary material işlemegiň dowamynda el bilen erkin hereket edýär, dürli görnüşlere we dürli görnüşlere uýgunlaşyp bilýär: guşak konweýer, rolik konweýer, teleskopik konweýer, çeýe konweýer, öwrüm konweýer, spiral konweýer, zynjyr konweýer we sortlaýjy.

2017071750008457
2020082956158457

Toplumlaýyn gowşuryş ulgamy, dürli tizlikde işleýän ýa-da segmentleriň togtadylmagyny talap edýän awtomatiki ammar amallarynyň arasynda buferlenmegi üpjün edýär.

Sortirleme konweýer ulgamy soňky ýyllarda giňden ulanyldy.Häzirki wagtda bir ýa-da birnäçe logistika prosesinde dürli konweýerlerde makalalary meýilleşdirmek we şahsylaşdyrylan we awtomatiki usulda geçirmek usuly.

2020082956183473
2017071750385881

Konweýer ulgamynyň integrasiýasy kompaniýalaryň köpüsinde islendik elementi dolandyryp biler we eltilmeli zatlaryň görnüşini we ýerine ýetirilmeli iş talaplaryny saýlap biler.Guşak we çeýe konweýerler çalt ýa-da tertipsiz şekilli önümi ýa-da çalt hereket etmegi talap edýän zatlary dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.Işler has uly bolanda rolikli konweýerler gaty peýdalydyr.Beýleki kesgitleýjiler taslamanyň tizligini, prosesiň netijeliligini we taslamanyň giňişligini öz içine alýar.

Vehli konweýer ulgamlarynyň we ähli degişli enjamlaryň görnükliligi hem möhümdir, sebäbi ýokary görnüklilige ýetip biler, howpsuzlyk töwekgelçiligini azaldyp biler we geçiriş we tertipleşdiriş kararynda awtomatiki materiallary işlemek ulgamyny ýok etmek üçin esas döredip biler.

2020082956172801
2020082956191769

Ammar dolandyryş ulgamynyň programma üpjünçiligi hem gowşuryş ulgamyny içerki logistika ulgamyna goşmak üçin ulanylýar.“APOLLO” -nyň öz dolandyryş programma üpjünçiligi bar, esasan bazardaky şuňa meňzeş programma üpjünçiligine gözegçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler, ammary ýerine ýetiriş programma üpjünçiligi iň oňat öndürijilik gazanmak üçin esasy baýlykdyr.

Kompaniýaňyz üçin edip boljak APOLLO konweýer ulgamynyň we hyzmatynyň taryhy barada has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, amaly netijeliligiňizi ýokarlandyrmak üçin ulgam tehnologiýasynyň üstünlikli tejribesini paýlaşarys.

2020082957047897