Kartonlary sortlamak üçin tygşytly dolandyrylýan tigir sortlaýjy

Kartonlary sortlamak üçin tygşytly dolandyrylýan tigir sortlaýjy

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Dolandyrylýan tigir sortlaýjy, her öwrüjide öz gezeginde önümleriň arasyndaky boşlugy çäklendirýän birnäçe özbaşdak aýlanýan tigirleri ulanýar.Spaceeterlik ýer, geçiriş stansiýasynyň önümi sag, çepe ýa-da ikitaraplaýyn görnüşde dolandyrmak üçin ýeterlik wagtynyň bardygyna göz ýetirýär.“APOLLO Sterable Wheel Sorter”, dürli pudaklarda synagdan geçen we subut edilen tehnologiýa bolup, esasan elektron söwda, haryt supermarketi, geýim, ekspress posylkalary, derman, azyk we içgi we ş.m.

https://www.sz-apollo.com/cost-effective-steerable-wheel-sorter-for-cartons-sortation-product/

Harytlara ownuk täsir, ýumşak sortlamak
Çalt we takyk tertipleşdirmek
Köp mukdarda sortlaşdyryş çykyşlary bar
Kiçi ýa-da orta sortlamak üçin amatly, çykdajylaryň peýdasyna gözegçilik etmek aňsat
Karton gutular, plastmassa gutular ýa-da tekiz düýbündäki başga paketler bolsa, her dürli harytlar üçin amatly

Geçiriş tertibi: 2000-4000 posylka / sagat
Işleýiş tizligi: 30-100 metr / min
Iň ýokary ýükleme kuwwaty: 50 kg / metr
Pes ses: 75 dB-den az
Çydamly, durnukly we ygtybarly

Çykdajyly2

Logistika merkezi her gün dürli üpjün edijilerden müňlerçe haryt alýar, has gysga wagtyň içinde düşürmeli, soňra dürli harytlara, eýesine ýa-da saklanýan ýerine baglylykda bu harytlary takyk tertipleşdirmeli, bellenen ýere äkitmeli (görkezilen ýaly) tekje, gaýtadan işleýän ýer, gowşuryş platformasy we ş.m.).Şol bir wagtyň özünde, eýesi ýük daşamak boýunça görkezmeleri iberende, dolandyrylýan tigir sortlaýjy ullakan ulgam maglumatlaryndan çykýan harytlary takyk tapyp biler, soňra paýlamak üçin dürli çykyşlara alyp biler.

Çykdajy3

“APOLLO Sterable Wheel Sorter” has arzan, orta ýa-da kiçi tizligi sortlamak üçin meşhur.Bu sortlaşdyrma köp ýer talap etmeýär, bu bolsa konweýerleriň has kiçi görnüşi üçin ajaýyp warianty döredýär ýa-da konweýeriň kiçi böleginde birnäçe öwrüm gerek bolsa.Öndüriji hökmünde “APOLLO”, giriş maksatlaryňyzy goldamak we müşderileriňiziň isleglerinden has ýokary kömek etmek üçin iň oňat çözgüdi kesgitlemek üçin dürli awtomatlaşdyrylan sortlaşdyryş tehnologiýalaryna we dizaýnlaryna girip biler.

Çykdajyly4

Standart aýratynlyklar:

Çykdajyly5
Haryt Spesifikasiýa Bellik
Sorter görnüşi Dolandyryjy tigir sortlaýjy A-ZX60 görnüşi
Bölümleriň görnüşi Uglerod, dolanyşyk gutusy, yzygiderli paketler Dokalan halta ýaly ýumşak paket,
A-ZX180 maslahat berilýär.
Bölümleriň ululygy L200 * W200 * H200mm L800 * W800 * H800mm Beýleki ululyklary sazlap bolýar
Bölümleriň agramy 0,1-50 kg /
Giriş tertibi 2000-4000 posylka / sagat /
Çykyşlary tertiplemek Maks 60 Iki tarap
Ugry tertiplemek Bir tarapy / Iki taraplaýyn tertiplemek /
Agram takyklygy ± 50g /
Ölçeg L800 * W800 * H10-1000mm /
Çarçuwaly material Uglerod polat Reňk düzülip bilner
Maşynyň beýikligi 800mm Boýy sazlap bolýar
Iş naprýa .eniýesi 3 Faza 380V, 415V, 480V Naprýa .eniýäni sazlap bolýar
Ulgam programma üpjünçiligi we DWS “Apollon” dolandyryş programma üpjünçiligi Ulanyş amallary talap edip düzüp biler

Jikme-jiklikler:

Çykdajylar
Çykdajylar
Çykdajylar2
Çykdajylar3
Çykdajylar4
Çykdajylar5

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Dolandyryjy tigir sortlaýjy näçe paket alyp biler?

Adatça, harytlaryň ululygyna görä sagatda 3000-4000 paket bolup biler.

2. Sortirleme burçy näme?

30 ° we 45 ° sortlaşdyryş burçy bar.

3. Önümlerimiziň ululygyna görä dolandyrylýan tigir sortlaýjysynyň ölçeglerini sazlap bilersiňizmi?

Hawa, tekerleri sortlamak modulyny önümleriňize laýyklaşdyryp bileris.

4. Sortasiýa modulyny aýratyn satyn alyp bilerismi?

Hawa, dolandyrylýan tigir sortlaýjy sepertaley satyp bileris, sebäbi modulirlenen dizaýn.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Esasy komponentler:

Çykdajylar0

Awtomatiki usulda kosmos harytlary

Çykdajylar1

Ölçeg, agram we skaner ştrih-kod

Çykdajylar2

Programma üpjünçiligine gözegçilik

Çykdajylar3

Sortirleme meýdany

Çykdajylar4

Artykmaç ýerde gürleşiň

Çykdajylar5

Önüm synagy gutardy

Zawod görkezişi:

Multfilmleriň tertibi

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we tertipleşdirmegi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.