Haryt habarlary

Haryt habarlary

 • Jübi teleskopik konweýer - aňsat we çeýe hereket

  Jübi teleskopik konweýer - aňsat we çeýe hereket

  Goükleri awtomatiki usulda işlemek çözgüdi ýa-da ýükleýji maşyn, harytlaryň netijeli ýüklenmegini we düşürilmegini çözüp biler.APOLLO ykjam teleskopik guşak konweýer, harytlary netijeli ýüklemek we düşürmek, zähmet çykdajylaryny azaltmak, wagt tygşytlamak, dürli-dürli bolmak üçin giňden ulanylýar ...
 • Aýakgap sortlaýjy funksiýa we öňe gidişlik

  Aýakgap sortlaýjy funksiýa we öňe gidişlik

  El bilen sortlamak häzirki bazaryň islegini kanagatlandyryp bilmeýär, awtomatiki tertipleşdirilýär, awtomatiki tertipleýjiniň ulanylmagy adaty el bilen sortlamagyň köp meselelerini çözýär.Indi “APOLLO” size bazardaky esasy sort görnüşleri barada tanyşdyrsyn....
 • Logistika sortlaýjy bazaryň islegi we ulanylyşy

  Logistika sortlaýjy bazaryň islegi we ulanylyşy

  Logistika enjamlary tehnologiýasy bazaryň islegine uýgunlaşýar.Akylly logistika sortlaýyş bazarynyň ösüşi esasan aşakdaky üç sebäbe bagly: 1. Hytaýyň demografiki diwidendiniň tükenmegi: adaty logistika pudagy esasan el işi, whi ...
 • Tigir sortlaýjy iş ýörelgesi we artykmaçlyklary

  Tigir sortlaýjy iş ýörelgesi we artykmaçlyklary

  Dolandyrylýan tigir sortlaýjy, her öwrüjide öz gezeginde önümleriň arasyndaky boşlugy çäklendirýän birnäçe özbaşdak aýlanýan tigirleri ulanýar.Spaceeterlik ýer, geçiriş stansiýasynyň önümi egri ýagdaýynda dolandyrmak üçin ýeterlik wagtynyň bardygyna göz ýetirýär ...
 • Dik aýlawly sortlaýjy öňe gidýär

  Dik aýlawly sortlaýjy öňe gidýär

  Dik Sorter (aýlaw göteriji diýlip hem atlandyrylýar) götermek we awtomatiki tertipleşdirmek üçin dik ugurda ýer tygşytlaýar, pollaryň arasynda gaty täsirli we amaly göteriji we sortlaýyş enjamy.Giriş: sagatda 500-2000 önüm (Accordin ...
 • Spiral konweýeriň ulanylyşy we artykmaçlyklary

  Spiral konweýeriň ulanylyşy we artykmaçlyklary

  Spiral konweýeriň ulanylyşy we artykmaçlyklary Spiral konweýer, adatça merkezi sütünden, spiral çyzgydan, hereketlendiriji enjamdan, çişirilen we artykmaçdan durýar.Indi APOLLO-nyň düzüm bölekleri barada size paýlaşsyn.Spiral konweýer göteriji ýa-da aşak düşýän enjam ...
 • Spiral konweýer saýlamak we üns nokatlary

  Spiral konweýer saýlamak we üns nokatlary

  Spiral göteriji diýlip hem atlandyrylýan spiral konweýer, köp sanly amaly göteriji ýa-da aşak düşýän enjam.Beýleki geçiriji enjamlar bilen deňeşdirilende, Spiral konweýer kiçi giňişlikde, ýokary geçirijilikli, durnukly we ygtybarly, ygtybarly we sim ...
 • Çeýe rolikli konweýerini nädip saýlamaly?

  Çeýe rolikli konweýerini nädip saýlamaly?

  Materiallaryňyzyň ýa-da ýükleriňiziň rahat akymyny aňsatlaşdyrmak üçin, APOLLO birnäçe funksional, ýöriteleşdirilen işleýiş önümleri we ulgam çözgütleri hödürleýär.Indi APOLLO-a çeýe rolik konweýerini nädip saýlamalydygyny paýlaşmaga rugsat beriň....
 • Teleskopiki guşak konweýer näme?

  Teleskopiki guşak konweýer näme?

  Teleskopik guşak konweýer aslynda teleskopik ukyby bolan guşak konweýeridir, uzynlygy belli bir aralykda özbaşdak düzedilip bilner.Indi APOLLO-a teleskopiki guşak konweýer hakda paýlaşmaga rugsat beriň.Teleskopik guşak konweýer giňeltmek mehanizminiň esasyny kabul edýär ...