Dürli gatlaryň arasynda dikligine geçmek üçin ýokary netijelilik spiral konweýer

Dürli gatlaryň arasynda dikligine geçmek üçin ýokary netijelilik spiral konweýer

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Spiral konweýer, oňat durnuklylygy we köp harytlar üçin amatly göteriji ýa-da aşak düşýän enjamdyr.Esasan beýiklik tapawudynyň arasynda harytlary geçirmek üçin ulanylýar.Spiral konweýer harytlar üçin wagtlaýyn ammar ýa-da ýokary we aşak üznüksiz işlemek bilen üpjün edip biler.Elektron söwda, içgiler, temmäki, poçta hyzmaty, gazet senagaty, çaphana, azyk, derman, mata, elektron önümleri we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan myhmanhana.

https://www.sz-apollo.com/high-efficiency-spiral-conveyor-for-vertical-transfer-between-diferent-floors-product/

Uglerod polat we poslamaýan polat ikisi hem bar
Wertikal geçirmek üçin ýokary netijelilik
Iň ýokary tizlik 60m / min
Iň ýokary kuwwaty 50kg / m
Driveeke hereketlendirilen, aňsat dolandyryş

Uly bolmadyk ýer
Pes frikasiýa gurluşy, durnukly we ygtybarly
Pes ses, rahat we rahat
Uzyn öndürijilik ömri, 7 * 24 sagat işlemäge ukyply
Boş zynjyr, gurlan harytlar / artykmaç ýükden goramak üçin gurlan gorag

Spiral konweýer2

“APOLLO Spiral Conveyors” köp aýratynlyklary we peýdalary hödürleýän täze we innowasiýa tehnologiýasyna esaslanýar.“APOLLO” pes könelişme we pes ses ýaly häsiýetlere eýe bolan pes sürtülme çyzgysy we togalanýan sürtülme rulmany ulanýar.“APOLLO” modully bölekleri we berk berkligi we berkligi bolan sanjym gurnamasy bilen salynýar.Önümçilik doly gurnama prosesi, her bölegi adaty bölek, her ululygy üýtgeşik, işçiler ýygnamak wagtynda ululygyna päsgel berip bilmeýärler.

Spiral konweýer3

Spiral konweýer, uly logistika merkezleri üçin dik transport zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin göteriş ulgamynyň doly toplumyny düzmek üçin çişirilen we ýüklenen konweýerler bilen birleşdirilip bilner.Birnäçe birlik superpozisiýa has beýiklige eýe bolup biler, APOLLO dürli gatlara köp girmäge mümkinçilik berýär, wertikal transport çykdajylaryny netijeli peseldýär.“APOLLO” dürli ölçegdäki dürli ölçeglere laýyk gelýän köp sanly spesifikasiýa mümkinçilik berýän, şeýle hem aňsat gurnamagy üpjün edýän, dürli ulanyjylaryň sahypasynyň ýagdaýyny kanagatlandyrmak üçin doly gurnalan ýa-da sökülen harytlary iberip bilýän modully dizaýny kabul edýär.

Spiral konweýer4

Standart aýratynlyklar:

Spiral konweýer5
Model Slat giňligi Konweýer giňligi Tizligi işlediň Bahalandyrylan ýük Diametri Maşyn beýikligi Çarçuwaly material
5030-500 500mm 580mm ≤40m / min
≤60m / min
≤50kg / m 00 2200mm Uniteke birlik ≤10m
(10 metrden ýokary bolsa,
birnäçe birlikden ýokary bolup biler)
Uglerod polat
Poslamaýan polat 304
5030-650 650mm 730mm ≤40m / min
≤60m / min
≤50kg / m 502550mm Uniteke birlik ≤10m
(10 metrden ýokary bolsa
birnäçe birlikden ýokary bolup biler)
Uglerod polat
Poslamaýan polat 304

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Biziň haýyşymyz ýaly beýikligi sazlap bilersiňizmi?

Hawa, beýikligi sazlap bolýar.

2. Spiral konweýeriňiziň öndürip biljek önümleriniň iň uly ululygy nämeden ybarat?

Iň ýokary L800 * W600 * H500mm.

3. Spiral konweýer iki taraplaýyn ýa-da diňe bir ugry işledip bilermi?

Diňe bir ugur, ýa ýokary ýa-da aşak ylgaýar.

4. Spiral konweýeriňiziň iň ýokary tizligi nämeden ybarat?

Iň köp 60m / minut.

5. Spiral konweýerini götermek üçin haýsy enjam gerek?

Adatça sahypaňyzyň şertlerine görä forklift ýa-da kran gerek.

Saýt gurmak görkezişleri:

Saýt gurmak 01 görkezýär

Jemi 23m 3 birlikden durýar

Saýt gurmak 02 görkezýär

Boýy 9.5m

Saýt gurmak 03 görkezýär

Boýy 7m

Sahypany gurmak 04

Jemi 13,6 m 2 birlikden durýar

Saýt gurmak 05 görkezýär

Boýy 8m

Saýt gurmak 06 görkezýär

Boýy 17,8 m

Önümçilik prosesi:

Spiral konweýerler01

Merkez sütüni ýasalýar

Spiral konweýerler02

Spiral plastinka ýygnamak

Spiral konweýerler03

Slat track gurmak

Spiral konweýerler06

Getirmezden ozal synag üçin götermek

Spiral konweýerler05

Sesi synamak

Spiral konweýerler04

Slat guruň

Zawod görkezişi:

Spiral konweýer6

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we wertikal geçirişiňizi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.