Aňsat hereket etmek üçin motorly ulgamly hereketli teleskopik guşak konweýer

Aňsat hereket etmek üçin motorly ulgamly hereketli teleskopik guşak konweýer

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Göçürilýän teleskopik konweýer, ýüklenmedik / düşürilýän saýtlar üçin amatly.Maşyn harytlara ýa-da ýük awtoulaglarynyň / konteýnerleriniň ýagdaýyna görä tötänleýin, amatly ýagdaýda üýtgäp biler.Elektron söwda, Üçünji tarap logistika, Iýmit, içgiler, derman önümleri, eşikler, tekerler, mebel we FMCG we ş.m.

Göçürilýän teleskopik konweýer1

Bir operator maşyny aňsatlyk bilen herekete getirip biler
Uly giňişlikde işlemegiň çeýeligini ýokarlandyryň
Bir konweýer birnäçe ýük gapylary üçin hyzmat edip biler
Adingüklemek we düşürmek wagtyny gysgaldyň, zähmet güýjüni azaldyň

Karton üçin (800x600mm) adaty ýükleme tizligine esaslansa, sagatda iň ýokary ýükleme mukdary 2250-e ýetýär.
Zähmet asyl ýükleme usuly esasynda 2/3-den köp azaldyp biler
Adingüklemek prosesinde iň pes heläkçilik, hatda nol hadysasy
Döwrebap kärhananyň talaplaryna laýyk kärhananyň keşbini öňe sürmek

Göçürilýän teleskopik konweýer2

Teleskopik guşak konweýer, ýük awtoulagynyň tirkeginiň ujuna uzynlygy uzaldyp, ýük daşaýan ýerinde takyk gözegçilik edýär.Operasiýa düwmeleriniň doly toplumy ýük awtoulaglarynda harytlaryň ýükleniş we düşüriş netijeliligini ýokarlandyrýar we amatly işleýär.Kaster tigirleri goşulanda ýa-da teleskopik guşak konweýerini demirýolda guranyňyzda ýa-da motorly hereket ulgamy bilen enjamlaşdyranyňyzda, has uly ýer bilen işlemegiň çeýeligini ýokarlandyryp, harytlary ýüklemek ýa-da düşürmek aňsat we täsirli çözüp biler.Diňe bir düwmä bassaňyz, konweýer islän ýeriňize syýahat edip biler.

Göçürilýän teleskopik konweýer3

Teleskopik guşak konweýer, düwmeleri sazlamak arkaly ýükleme talaplaryna laýyklykda uzynlyk ugruna erkin uzap biler.Işleýiş beýikligi ergonomiki dizaýna laýyk gelýär, harytlary dolandyrmak aňsat, işçileriň zähmet güýjüni peseldýär.
Harytlaryň görnüşi: karton, sumka, posylka, goşlar, teker, plastik guty, barrel we ş.m.
Capacityük kuwwaty: 50kg / m (standart)
Hereketiň görnüşi: el bilen hereket etmek, demir ýoluň hereketi, motorly hereket.

Göçürilýän teleskopik konweýer4

Standart aýratynlyklar:

Göçürilýän teleskopik konweýer5
Model Bölümler Jemi uzynlygy C (mm) Yza çekilen uzynlyk A (mm) Uzaldyş uzynlygy B (mm) Boýy (mm) Guşak giňligi (mm) Jübi ýoly
M3-6 + 8 3 14000 6000 8000 900 600/800/1000 El bilen / motorly
M3-7 + 9.5 16500 7000 9500 900 600/800/1000 El bilen / motorly
M4-5 + 10 4 15000 5000 10000 900/1050 600/800/1000 Motorly
M4-6 + 12 18000 6000 12000 900/1050 600/800/1000 Motorly
M4-7 + 14 21000 7000 14000 1100 600/800/1000 Demir ýol
M4-8 + 16 24000 8000 16000 1100 600/800/1000 Demir ýol

Meýletin konfigurasiýalar:

Göçürilýän teleskopik konweýerler01
Göçürilýän teleskopik konweýerler02
Göçürilýän teleskopik konweýerler03
Göçürilýän teleskopik konweýerler04
Göçürilýän teleskopik konweýerler05
Göçürilýän teleskopik konweýerler06

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Haýsy hereket ýoly iň amatly?

Batareýa bilen hereketlendirilen hereket.

2. Motorly ulgam bilen enjamlaşdyrylanda konweýer nädip hereket etmeli?

Diňe tutawajy paneli dolandyrmak we az zähmet bilen düwmä basmak üçin diňe bir operator gerek.

3. Bir teleskopik guşak konweýerini köp ýüklemek gapylary üçin ulanyp bolarmy?

Hawa, konweýerini islän ýük gapyňyza geçirip bilersiňiz.

4. Konweýeriň agramyny götermek üçin tigirler ýeterlikmi?

Hawa, uly kuwwatly ýokary hilli neýlon tigirlerini ulanýarys.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Haryt aýratynlyklary:

Göçürilýän teleskopik konweýerler0

Minaranyň çyrasy bilen enjamlaşdyryň, maşynyň ýagdaýyny görmek aňsat;4 ugur düwmesi, aňsat işlemek

Göçürilýän teleskopik konweýerler1

Simens PLC dolandyryş ulgamy uzakdan hyzmat etmek we satuwdan soň amatly hyzmat alýar

Göçürilýän teleskopik konweýerler2

Schneider VFD tizligi, hilini durnuklaşdyrmak üçin

Göçürilýän teleskopik konweýerler3

Konweýeriň hereketini dolandyrmak üçin dolandyryş tutawajy

Göçürilýän teleskopik konweýerler4

Aňsat hereket etmek üçin DC görnüşli syýahat motory

Göçürilýän teleskopik konweýerler5

Motorly hereket üçin güýç hökmünde batareýa bilen enjamlaşdyryň

Göçürilýän teleskopik konweýerler6

Yzky gapakdan tehniki hyzmat üçin aňsat giriş

Göçürilýän teleskopik konweýerler7

Berkidiji rolik, operatorlar üçin el gysmak howpundan gaça duruň

Göçürilýän teleskopik konweýerler8

Harytlaryň düşmeginiň öňüni almak üçin datçikler bilen enjamlaşdyryň (islege görä)

Önümçilik prosesi:

Teleskopik konweý11

Polat plastinkany lazer bilen kesiň

Teleskopik Conveyo12

Egilmek

Göçürilýän teleskopik konweýerssxx2

Kebşirlemek

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx3

Polishing

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx7

Simler

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx6

Assambleýa

Göçürilýän teleskopik konweýerssxx5

Poroşok örtük

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx4

Çarçuwany emele getirmek

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx8

Taýýar önüm

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx9

Teleskopiki synag

Göçürilýän teleskopik konweýerlersx10

Hereket synagy

Göçürilýän teleskopik konweýerssxx11

Ulanyjynyň sahypasynda gowşuryň

Zawod görkezişi:

Göçürilýän teleskopik konweýer6

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we ýüklemegi ýa-da düşürmegi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.