Habarlar

Habarlar

 • “Apollonyň” innowasion spiral konweýer çözgütleri

  “Apollonyň” innowasion spiral konweýer çözgütleri

  Iň täze materiallary çözmek çözgütlerini döretmek üçin innowasion in engineeringenerçilik we ýokary derejeli dizaýn birleşýän Apollon dünýäsine hoş geldiňiz.“Apollon” -da müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we täsirli aragatnaşyk ulgamlaryny hödürländigimize buýsanýarys.Biri ...
 • Süýşýän aýakgap sortlaýjysyna hyzmat etmek

  Süýşýän aýakgap sortlaýjysyna hyzmat etmek

  Süýşýän aýakgap sortlaýjy, deslapky barmaly ýerine görä önümleri dürli nokatlara çalt, takyk we ýumşak tertipläp bilýän zatlary sortlamak üçin önümdir.Dürli şekilli we ululykdaky zatlar üçin ýokary tizlikli, ýokary netijelilik, ýokary dykyzlykly sortlaşdyryş ulgamy ...
 • Süýşýän aýakgap sortlaýjy we dolandyrylýan tigir sortlaýjy

  Süýşýän aýakgap sortlaýjy we dolandyrylýan tigir sortlaýjy

  Suzhou APOLLO, elektron söwda, logistika, ammar we bukjany eltip bermek ýaly dürli pudaklarda dürli zatlary sortlamak üçin ulanylýan awtomatiki sortlaýjy önümleri öndüriji.Önümlerimiziň iş ýörelgesini, görnüşlerini we artykmaçlyklaryny tanyşdyralyň, a ...
 • APOLLO önümleri CeMAT ASIA 2023-de görkezildi

  APOLLO önümleri CeMAT ASIA 2023-de görkezildi

  CeMAT Logistika sergisi dünýäde örän ussat logistika enjamlary sergisidir.Suzhou APOLLO logistika daşaýjy, wertikal göteriji we sortlaýyş enjamlaryny professional öndüriji hökmünde her ýyl logistika sergisine gatnaşýar.CeMA-da ...
 • APOLLO FMCG üpjünçilik zynjyrynda görnükli üpjün edijini sylaglady

  APOLLO FMCG üpjünçilik zynjyrynda görnükli üpjün edijini sylaglady

  Soňky ýyllarda globallaşmagyň we sanlylaşdyrmagyň çalt ösmegi bilen FMCG senagaty, bazar üýtgemelerine uýgunlaşmak we sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin sanly üýtgeşmeleriň ýoluny yzygiderli öwrenýär.FMCG indusynda üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagyň esasy baglanyşygy hökmünde ...
 • Spiral konweýeriň professional öndürijisi - APOLLO

  Spiral konweýeriň professional öndürijisi - APOLLO

  Spiral konweýer täsirli dik konweýer enjamydyr.Wertikal geçiriji kuwwaty beýleki konweýer ýa-da göteriji görnüşlerden has çalt we ygtybarly.“APOLLO” logistika pudagynda spiral konweýeriň professional öndürijisidir....
 • Jübi teleskopik konweýer - aňsat we çeýe hereket

  Jübi teleskopik konweýer - aňsat we çeýe hereket

  Goükleri awtomatiki usulda işlemek çözgüdi ýa-da ýükleýji maşyn, harytlaryň netijeli ýüklenmegini we düşürilmegini çözüp biler.APOLLO ykjam teleskopik guşak konweýer, harytlary netijeli ýüklemek we düşürmek, zähmet çykdajylaryny azaltmak, wagt tygşytlamak, dürli-dürli bolmak üçin giňden ulanylýar ...
 • Taýýar tekerleri awtomatiki tertipleşdirmek ulgamy

  Taýýar tekerleri awtomatiki tertipleşdirmek ulgamy

  “Shengshitailai Rezin” -de taýýar tekerleri awtomatiki tertipleşdirmek taslamasy, daşamak, sortlamak, palletirlemek, saklamak we eltip bermek, şeýle hem iş netijeliligini gönüden-göni ýokarlandyrmak we iş çykdajylaryny azaltmak üçin awtomatlaşdyryş we maglumat yzarlamak ukybyna düşünýär ...
 • Aýakgap sortlaýjy funksiýa we öňe gidişlik

  Aýakgap sortlaýjy funksiýa we öňe gidişlik

  El bilen sortlamak häzirki bazaryň islegini kanagatlandyryp bilmeýär, awtomatiki tertipleşdirilýär, awtomatiki tertipleýjiniň ulanylmagy adaty el bilen sortlamagyň köp meselelerini çözýär.Indi “APOLLO” size bazardaky esasy sort görnüşleri barada tanyşdyrsyn....
 • “APOLLO” “Cemat Asia 2021” -de sortlaýjy we konweýerleri görkezdi

  “APOLLO” “Cemat Asia 2021” -de sortlaýjy we konweýerleri görkezdi

  Logistika enjamlary pudagynda abraýly sergi bolan “Cemat Asia”, ulgam integrasiýasy, machi ... ýaly amaly ssenariýalar üçin iň täze tehnologiýalary we çözgütleri hödürlemek üçin 800-e golaý içerki we halkara birinji derejeli marka ýa-da kärhana tarapyndan garşylandy.
 • “APOLLO” tehnologiki innowasiýa bilen ýokary derejeli bazara hyzmat edýär

  “APOLLO” tehnologiki innowasiýa bilen ýokary derejeli bazara hyzmat edýär

  “Cemat Asia” halkara logistika tehnologiýasy we ulag ulgamy (mundan beýläk “Cemat Asia” diýlip atlandyrylýar) boýunça iň uly halkara sergilerden biridir, 2000-nji ýyldan bäri 21-nji sessiýa üstünlikli geçirilýär. Germaniýa Gannower global senagat seriýasynyň agzasy hökmünde ...
 • Logistika sortlaýjy bazaryň islegi we ulanylyşy

  Logistika sortlaýjy bazaryň islegi we ulanylyşy

  Logistika enjamlary tehnologiýasy bazaryň islegine uýgunlaşýar.Akylly logistika sortlaýyş bazarynyň ösüşi esasan aşakdaky üç sebäbe bagly: 1. Hytaýyň demografiki diwidendiniň tükenmegi: adaty logistika pudagy esasan el işi, whi ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3