Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy

Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Süýşýän aýakgap sortlaýjy, aýakgabyň mukdaryny üýtgedip dürli görnüşli we ululykdaky paketleri dolandyryp biler.“APOLLO Sliding Shoe Sorter”, eşikler, ekspress posylkalar, elektron söwda, FMCG, derman önümleri, mebel, azyk we içgi we ş.m. ýaly köp sanly pudakda we amalyýetde synagdan geçen we subut edilen tehnologiýa.

https://www.sz-apollo.com/high-speed-sliding-shoe-sorter-for-express-company-or-e-commerces-product/

Ösen we ygtybarly sortlaşdyryş tehnologiýasy: önümiň ululyklarynyň, agramlarynyň we şekilleriniň köp görnüşini dolandyryp biler, tygşytly we gözegçilik etmek aňsat
Sortokary sortlaşdyryş netijeliligi: ýokary geçiş islegini aňsatlyk bilen kanagatlandyrýar
Leumşak işlemek: çeýe üýtgeýän burç
Işleýiş gurşawy: asuda, pes ses

Çydamlylygy: durnukly we ygtybarly
Amatly hyzmat etmek, iş wagty azaltmak we ýokary iş wagty azaltmak
Doly ýapyk platforma gurluşy önümleriň netijeli öňüni alýar we boşlugyň azalmagyna ýol bermeýär
Materiallar tutawajy: Karton, Aýlanyş gutusy, Şina, posylkalar

Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy2

Süýşýän aýakgap sortlaýjy, ýokary derejeli, takyk ugrukdyryjy sortlaýjy bolup, çyzykly tertip boýunça dürli posylkalary ygtybarly yzarlap we ýuwaşlyk bilen tertipläp bilýär.“APOLLO Slaýd aýakgap sortlaýjy”, dürli posylkalary eltmek üçin wirtual tekiz konweýer döredýän birmeňzeş tekiz düşekden ybarat modully dizaýn edildi.Her bir çyzgyda süýşýän "aýakgap" bar.Aýakgaplar posilkanyň bir tarapyna deňleşdirildi.Bölüm bellenen tertipleşdiriş çykyşyna ýetende, niýetlenen ugra süýşmek üçin birnäçe aýakgap elektron görnüşinde işjeňleşdirilýär we bukjany barmaly ýerine ugrukdyrýar.Dolandyryş aýakgaplary bilen takyklyk, posylkalary bir zolakly ýa-da suwuk diagonaly hereketde ýuwaşlyk bilen iteklemäge mümkinçilik berýär.

Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy3

Kartonlaryň we gaplanan önümleriň ähli görnüşleri, ýokary tizlik bilen sortlaýjynyň iki tarapyna takyk tertiplenip bilner.Süýşýän aýakgap sortlaýjy, ses derejesi 75dB deň ýa-da ondan pes bolan önümleri rahat, ýumşak, ýuwaşlyk bilen daşap biler.Softumşak poliuretanyň ulanylmagy, çişirilen we artykmaç konweýeriň arasynda azajyk boşluk döredýär.Modully komponent dizaýny sazlanýar we ulanyjynyň üýtgeýän talaplaryny kanagatlandyrmak üçin uzaldylyp ýa-da üýtgedilip bilner.Polat we alýuminiý komponentleriniň ýönekeý gurluşygy sebäpli umumy tehniki hyzmat iň az.Closedapyk paluba gurluşy sortlaýjynyň arassa we boşluksyz işlemegine mümkinçilik berýär.

sss

Süýşýän aýakgap sortlaýjy önümiň ululygyny, görnüşini we agramyny dürli-dürli tertiplemek üçin ulanylyp bilner.Döwülen ýa-da aňsat zaýalanan önümler üçin sortlaýjydan çykmak üçin sähelçe we ýumşak hereket gerek, soň bolsa Süýşýän Aýakgap Sorter iň oňat warianty, ikitaraplaýyn ýa-da ikitaraplaýyn tertipleşdirmek, APOLLO ýörite ulgam talaplaryna laýyklykda tertipleşdiriş ugruny sazlap biler.

Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy4

Standart aýratynlyklar:

Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy5
Haryt Spesifikasiýa Bellik
Sorter görnüşi Aýakgap sortlaýjy 9030/9025 görnüşi
Bölümleriň görnüşi Karton, Aýlanyş gutusy, Şina, posylkalar /
Bölümleriň ululygy Min: L100 × W50 × H5mm Maks: L1800 × W1000 × H1000mm /
Bölümleriň agramy 0,1-50 kg Maks: 100kg
Giriş tertibi 4000-8500 posylka / sagat /
Işleýiş tizligi Maks 3 m / s Posylka maglumatlaryna esaslanyp maslahat berilmeli
Esasy konweýeriň uzynlygy Maks: 150m Uzynlygy sazlap bolýar
Ugry tertiplemek Bir tarapy / Iki taraplaýyn tertiplemek /
Çarçuwaly material Uglerod polat Reňk düzülip bilner
Maşynyň beýikligi 800mm-1500mm Boýy sazlap bolýar
Iş naprýa .eniýesi 3 faza 380V.415V.480V Naprýa .eniýäni sazlap bolýar
Ulgam programma üpjünçiligi we DWS “Apollon” dolandyryş programma üpjünçiligi Ulanyş amallary talap edip düzüp biler

Jikme-jiklikler:

Elektron söwda 01
Elektron söwda 02
Elektron söwda 03
Elektron söwda 04
Elektron söwda 05
Elektron söwda 06

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Süýşýän aýakgap sortlaýjy näçe paket alyp biler?

Adatça geçiriş paketleriň ululygyna görä sagatda 6000- 10000 paket bolup biler.

2. Iň çalt süýşýän aýakgap sortlaýjy näme edip biler?

Adaty tizlik 2m / s, iň ýokary 3m / s düzüp bilýär.

3. Süýşýän aýakgap sortlaýjysyny sazlap bilersiňizmi?

Hawa, ammaryňyza we paketleriň ululygyna görä düzüp bileris.

4. Süýşýän aýakgap sortlaýjysyny nädip gurmaly?

“APOLLO” suratlar ýa-da wideolar ýa-da onlaýn uzakdan gollanma bilen gollanma, çyzgy we ýol görkezme berer.

5. Kepillik şertleriňiz näme?

Kepillik möhleti bir ýyl, kepillik çäginde çalyşmak üçin bölekler zerur bolsa, APOLLO mugt üpjün eder.

Esasy komponentler:

Elektron söwdalar01

Ştrih-kod skaneri

Elektron söwdalar02

Ştrih-kod okamak üçin iň meşhur Cognex markasy

Elektron söwdalar03

5 tarap skaner

Elektron söwdalar04

Programma üpjünçiligi

Elektron söwdalar05

Işleýiş ýagdaýyny barlamak üçin HMI

Elektron söwdalar06

Elektrik dolandyryş kabineti

Elektron söwdalar07

Saýlamak üçin aýakgap

Elektron söwdalar08

Geçirilen konweýer

Elektron söwdalar09

Çalt geçirijiler

Önümçilik prosesi:

E-Commeress01

Çarçuwaly ýasama

E-Commeress02

Gurnama esasy bölekleri

E-Commeress03

Aýakgap sortlaýjysyny gurmak

E-Commeress04

Dolandyryş programma üpjünçiligi we güýç synagy

E-Commeress05

Getirmezden ozal barlamak

E-Commeress06

Taýýar önüm

E-Commeress08

Sesi synamak

E-Commeress07

Synag

Zawod görkezişi:

Ekspress kompaniýasy ýa-da elektron söwda üçin ýokary tizlikli süýşýän aýakgap sortlaýjy6

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we tertipleşdirmegi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.