Kompaniýanyň medeniýeti

Kärhana ruhy

Önümiň hiline üns beriň, önümçiligiň bahasyny azaldyň, topar ruhuny ösdüriň, ajaýyp geljegi dörediň.

Hil syýasaty

Adamlara gönükdirilen, hil bäsleşigi, umumy optimizasiýa, üznüksiz gowulaşmak.

Iş filosofiýasy

Birinji derejeli hil, amatly bahalar, wagtynda eltip bermek, kanagatlanarly hyzmat.

Wezipe
“APOLLO” müşderilere iň oňat hilli önümler bilen üpjün eder we ony dürli pudaklarda öňdebaryjy etmäge çalyşar.Üznüksiz ösüşimizi üpjün etmek üçin şahsy we raýdaşlygymyzy, täzeligimizi we bitewiligimizi dowam etdireris.Işgärlere şahsy we hünär taýdan ösmek üçin mümkinçilikler bereris.

90dad4be108b261bde0a06653502ed0

Gymmatlyk
● Dogruçyl we ygtybarly.
Credit Karzy ýerine ýetiriň.
● Kanuny hereket.
The Daşky gurşaw we jemgyýet üçin jogapkärçiligi öz üstüne alyň.
Omer Müşderiniň kanagatlanmagy.
Innovation Innowasiýany yzygiderli gowulandyrmak.
Social Sosial çeşmeleri tygşytlamak.
The Hemişe netijeli işle.

388ac8510955d07bfc646571a14bcb9

Biziň artykmaçlygymyz
Allhli maksatlaryňyzyň ýerine ýetirilmegini we garaşmagyň ähli ugurlarda (konweýer, sortlamak, götermek we ş.m.) öz içine alyp biljekdigini üpjün etmek üçin örän tejribeli we başarnykly taslama dolandyryş toparymyz bar.Taslamany dolandyrmak topary taslamanyň maksatlaryny kesgitlemek we işiň gerimini tassyklamak üçin siziň bilen işleşer.

406b60ebbf8c1555ad02b3bdfbe7542

Taslamany dolandyrmagyň maksady
● Howpsuzlyk.
Work Işiň gerimini we tertibini anyk kesgitläň.
Project Taslamanyň gowşurylyşyna we hiline laýyk geliň.
The Taslamanyň üstünlikli bolandygyna göz ýetirmek üçin tutuş topar bilen utgaşyň.
Customer Müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary.

0bc7537a59fd46857a90ebe3aacff41