Dürli gatlaryň arasynda wertikal geçirmek üçin giňişlik tygşytlaýjy aýlaw göteriji

Dürli gatlaryň arasynda wertikal geçirmek üçin giňişlik tygşytlaýjy aýlaw göteriji

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Senagat programmalary

Aýlanýan dik dik göteriji, oňat durnuklylygy bolan we köp dürli harytlar üçin amatly, esasan beýiklik tapawudynyň arasynda harytlary geçirmek üçin ulanylýan göteriji ýa-da aşak düşýän enjamdyr.Aýlanýan dik dik göteriji we onuň çalt we çalt geçirijileri üznüksiz eltiş ulgamyny doly emele getirýär.Logistika, ammar, durmuş enjamlary, azyk, derman, temmäki, örtük we himiýa senagaty we ş.m. taýýar önümleri dikligine daşamak üçin amatlydyr.

https://www.sz-apollo.com/space-saving-rotative-lifter-for-vertical-transfer-between-diferent-floors-product/

Zynjyr bilen dolandyrylýar
Uly bolmadyk ýer
Positionerleşiş takyklygy we wagt tygşytlaýjy
Harytlary awtomatiki götermek üçin ýygylyk öwrüjisi tarapyndan dolandyrylýan tizlik
Göteriji ösen dolandyryş geçiriş, ygtybarly we durnukly öndürijilik aýratynlyklaryna eýedir

Aňsat hyzmat etmek
Amalyň pes bahasy
Pes ses, rahat we rahat
Dürli önümleri dikligine çalt we çalt daşamak üçin ulanylyp bilner
Önümiň deformasiýasy bolmazdan önümleri hemişe dik ýagdaýda saklaň

Dürli gatlaryň arasynda wertikal geçirmek üçin giňişlik tygşytlaýjy aýlaw göteriji2

“APOLLO Rotative Vertical Lifter” dürli çözgütlere birleşdirilip bilner, dürli ugurlara giriş we çykmagy, şeýle hem köp we köp çykmagy üpjün edip biler.Diňe harytlary dik daşamak üçin ulanylman, eýsem dik gatda dürli gatdaky harytlar üçin awtomatiki tertipleşdirilişine hem düşünýär.

Dürli gatlaryň arasynda wertikal geçirmek üçin giňişlik tygşytlaýjy aýlaw göteriji3

“APOLLO Rotative Vertical Lifter” az hereket edýän bölekleri we ygtybarly ýapyk sürüjisi bolan modully dizaýna eýe.Komponentler gurluş taýdan ykjam we amaly taýdan çeýe.Bu ussat önüm harytlary zerur beýiklige çykaryp biler, önüm hemişe keseligine daşalýar, şonuň üçin önüm şekilli deformasiýa bolmaz.Müşderilere önümçilik liniýasynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga we material işlemek zerurlyklarynyň kanagatlandyrylmagyna we iş çykdajylarynyň azalmagyna kömek ediň.

Dürli gatlaryň arasynda dikligine geçmek üçin giňişlik tygşytlaýjy aýlaw göteriji4

“APOLLO” zawoddaky iş prosesine görä dürli görnüşli we çalt konweýerleriň dürli görnüşlerini dizaýn edýär we sazlaýar, beýleki eltiş ulgamlary bilen üznüksiz birleşdirýär.Işleýiş ugry ýa ýokary ýa-da aşak.

Typeokarky görnüş (Birinden biri)

Typeokarky görnüş (Birinden biri)

Aşak görnüşi (Birinden biri)

Aşak görnüşi (Birinden biri)

Standart aýratynlyklar:

Haryt Spesifikasiýa
Ugry işlediň Wardokarky / aşak
Berlen ugur Göni infeded / Side infeed
Çalt görkezilen ugur Göni çykarylan / gapdalyndan artykmaç
Içerki / Çykarylan konweýer Terjime baglanyşygy / Dolandyryş baglanyşygy
Iň pes beýiklik 50750mm
Iň ýokary göteriji beýiklik ≤20m
Önümleriň iň uly ululygy ≤L600 × W400 × H400mm
Potensial ≤50kg
Geçiriş 0002000 posylka / sagat
Material Uglerod polat / Poslamaýan polat

Freygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. Biziň haýyşymyz ýaly beýikligi sazlap bilersiňizmi?

Hawa, beýikligi sazlap bolýar.

2. Iň ýokary göteriji beýiklik näme?

Maksimum 20m.

3. Göteriji iki taraplaýyn ýa-da diňe bir ugry işledip bilermi?

Diňe bir ugur, ýa ýokary ýa-da aşak ylgaýar.

4. Aýlanýan göterijiňiziň iň ýokary tizligi haýsy?

Iň köp 60m / minut.

5. Reňkini isleýşimiz ýaly düzüp bilersiňizmi?

Hawa, reňk düzülip bilner, diňe RAL belgisini bize habar beriň.

Önümçilik görkezişleri:

Kosmos tygşytlaýyş aýlawy01
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy2
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy03
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy04
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy05
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy06
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy07
Kosmos tygşytlaýyş aýlawy08

Zawod görkezişi:

Önümçilik görkezişleri

Has köp wideo görkezişi (Youtube):

Biziň täzeliklerimiz siziň hyzmatyňyzda

Sarp edijiniň özüni alyp barşy üýtgedi, üpjünçilik zynjyrlary üýtgemedi.Ajaýyp dizaýny tapmak we wertikal geçirişiňizi has aňsat, has ygtybarly we has täsirli etmek üçin şu gün gürleşeliň.